Skip to content Skip to footer

Psycholoog Tilburg – Advies & Hulp

Psychologenpraktijk Advies & Hulp is in 2008 opgericht door Inge Gaasbeek  en heeft sinds 2012 een WTZi goedkeuring. Vanaf de start kent Advies & Hulp een gestage groei van zowel cliënten als medewerkers. De praktijk als geheel is cliëntgericht, resultaatgericht en kwaliteitsgericht.

Cliëntgericht

Psychologenpraktijk Advies & Hulp is een laagdrempelige praktijk  in de wijk (stepped care) waar aandacht is voor de individuele cliënt. Er wordt getracht zo veel mogelijk zonder wachtlijsten te werken en er is tijdens kantooruren altijd een hulpverlener telefonisch beschikbaar. Naast de elektronische aanmeldprocedure is bewust gekozen voor de mogelijkheid tot telefonische aanmelding, waarbij niet alleen extra aandacht is voor de hulpvraag maar ook voor vragen van de cliënt.

De hulpverleners hebben verscheidene opleidingen gevolgd en hebben gezamenlijk een breed scala aan expertisegebieden. De hulpverleners werken onder toezicht van twee psychiaters, drie GZ-psychologen en twee artsen.

Binnen de praktijk wordt gebruik gemaakt van evidence based methoden welke mogelijk aangevuld worden door e-health modules. Op deze manier kan voor iedere cliënt met een persoonlijke behandeling op maat worden gewerkt.
Er bestaat een intensieve, deels gecontracteerde samenwerkingen met andere zorgorganisaties zoals ‘Pro basis-ggz nl’ om de efficiëntie van de behandeling te waarborgen.

Resultaatgericht

Bij psychologenpraktijk Advies & Hulp wordt resultaatgericht gewerkt. Het is belangrijk dat resultaten meetbaar zijn en dat mogelijkheden tot verbetering of vernieuwing worden opgemerkt en benut. Vandaar dat in de therapieën SMART wordt gewerkt. SMART is een afkorting en wil zeggen Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Resultaat en Tijdgebonden. Daarnaast gebruiken we Routine Outcome Monitoring om de kwaliteit van onze behandeltrajecten te kunnen blijven garanderen. Hiervoor worden de Scl-90 en de CQI gebruikt. De praktijk bevindt zich momenteel in de laatste fase van aanlevering aan SBG.

Kwaliteitsgericht

De directie van de praktijk stelt alle nodige middelen beschikbaar om het kwaliteitssysteem continu te verbeteren en neemt deel in alle beoordelingen op dit kwaliteitssysteem. Jaarlijks wordt een analyse gemaakt van alle processen, wordt bekeken of eerdere doelstellingen behaald zijn en zullen nieuwe, meetbare, concrete management doelstellingen voor het komend jaar worden opgesteld.

Psychologenpraktijk Advies & Hulp is HKZ gecertificeerd. Dit wil zeggen dat de Stichting Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling de Zorgsector (HKZ) van mening is dat de praktijk werkt aan de kwaliteit van de zorg die geleverd wordt vanuit het perspectief van de cliënt.  Het HKZ keurmerk bewijst en garandeert de kwaliteit van de zorg die wordt geleverd.

 

Inge Gaasbeek overleed 27 augustus 2015 op een leeftijd van 59 jaar